Image
Utlysning Innovative Actions
Nyheter
22 May 2024

European Urban Initiatives utlysning för Innovative Actions är öppen!

European Urban Initiatives (EUI) utlysning för Innovative Actions lanserades i maj och är öppen till 14 oktober 2024. Utlysningen riktar sig till innovativa projekt med fokus på energiomställning och teknik i städer.

Utlysningen erbjuder städer möjlighet att experimentera med innovativa och kreativa lösningar och att omvandla ambitiösa och kreativa idéer till prototyper som kan testas i urbana miljöer. En del i projekten är kunskapsöverföring, detta genom att projektens resultat ska överföras till andra europeiska städer. Bortsett från kunskapsöverföringen i projektens senare del så bedrivs projekten nationellt. Varje projekt kan få upp till 5 miljoner euro i finansiering från EUI under en projekttid på högst 3,5 år.

Fokus på energiomställning och teknik i städer

Utlysningen har två teman: energiomställning och teknik i städer.

Energiomställning

 • Minimera energiefterfrågan i städer genom:  
  • ombyggnad av offentliga byggnader och bostäder och andra energiåtgärder som uppmuntrar företag eller privatpersoner att göra sådana typer av investeringar, med särskilt fokus på eftersatta stadsdelar eller utsatta hushåll, för att hantera energifattigdom och kostnaderna för accelererad energiomställning.
  • den kombinerade potentialen av elektrifiering, anslutningsmöjligheter eller automatisering av kollektivtrafiken. Nya lösningar inom området mikromobilitet som syftar till att påskynda övergången till renare mobilitetssätt (gång, cykling), kan också undersökas, på samma sätt som samordnande åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och incitament för att pendlare från andra städer ska kunna bidra till och dra nytta av övergången till renare mobilitetssätt.
 • Att diversifiera lokala energikällor genom att maximera potentialen för produktion och användning av förnybar energi eller lokala sekundära energikällor.
 • Utbyggnad av smarta och integrerade lokala energisystem, genom innovativa tillvägagångssätt för energilagring och energiförsörjning för att minska beroendet av externa källor, och öka interaktionen mellan byggnader och transportenergisystem genom smarta nät, eller genom att ytterligare testa och utöka modellen för positiva energidistrikt.
 • Öka engagemanget från intressenter och medborgare genom att utveckla incitament och innovativa stödsystem eller affärsmodeller för att utveckla energigemenskaper som möjliggör för olika kunder att bli både konsumenter och producenter av energi på den lokala marknaden. Digitala lösningar för att påskynda beteendeförändringar kan också bli aktuella.
 • Skapa jobb och öka kompetens för energiomställningen genom att identifiera och åtgärda luckor på lokala arbetsmarknader gällande kvalificerad personal för rena transporter och energisektorer. Social innovation, som leder till anställningsbarhet för de mest utsatta, nystartade företag baserade på reparation, återanvändning eller kommersialisering av högkvalitativ återvinning av produkter, kan komma i fråga.

Teknik i städer

 • Säkerställa bättre offentliga tjänster genom att underlätta tillgången, minska den administrativa bördan för medborgarna, förbättra förvaltningen av den offentliga infrastrukturen, förbättra effektiviteten, och säkerställa realtidsutbyte av information med användarna. Tonvikten måste ligga på kostnadsminskning, automatisering och förenkling av administrationen. Stöd till de mest utsatta i den digitala omställningen måste vara en del av varje föreslagen förändring.
 • Konsolidera flernivåstyrningen och säkerställa innovation och konkurrenskraft genom att öka antalet lokala intressenter och medborgare som är aktivt involverade i den strategiska planeringen och beslutsprocessen, men också förbättra samskapande tillvägagångssätt, till exempel för att inkludera jämställdhet i stadsplaneringen. Genom att utveckla en struktur som ger förutsättningar att underlätta partnerskap mellan städer, universitet och lokala företag kan innovationen stärkas. AR/VR och digital twinning skulle också kunna användas för att möjliggöra informerade beslutsprocesser, samtidigt som involveringen av stadens intressenter och medborgare stärks.
 • Att bemästra den digitala transformationen, lokal datainsamling och delning samtidigt som högsta standard för datasekretess säkerställs genom att utforska hur städer kan samla in, använda, lagra och dela data. Syftet är att underlätta och förbättra leveransen av tjänster till medborgarna, att bidra till en beslutsprocess baserad på datahantering, bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen och innovationen, till kompetensutveckling och omskolning av de mest utsatta, för att främja jobb och skapande av nya företag samt att attrahera och behålla talanger.
 • Förbättra planeringen och markanvändningen genom att använda teknik i planeringen. Städer behöver hitta innovativa sätt att använda ny teknik för att optimera balansen mellan behoven för olika markanvändningar så som bostäder och industriområden.
 • Säkerställa bättre tjänster, digital och fysisk tillgänglighet och inkludering av personer med funktionsnedsättning och äldre genom att öka aktivt deltagande, samla in och analysera data om lokala specifika behov, för att skapa och anpassa lokala policies, fördela resurser, förbättra tjänster och skapa anpassad infrastruktur för lika tillgång till stadsrum, kollektivtrafik och byggnader; genom att utveckla gratis och användarvänliga mobilapplikationer som tillgodoser olika funktionshinder. De föreslagna projekten bör stödja integrationen av personer med funktionshinder och aktivt åldrande, med särskild uppmärksamhet på åtgärder för integration på arbetsmarknaden, livslångt lärande och att behålla talang.
 • Skapa säkra och motståndskraftiga städer med hjälp av sårbarhetsbedömningar och scenarier genom att omforma stadsrum för att medborgarna ska vara mindre exponerade för klimatförändringar och andra hot. Säkra städer kan skapas genom att föreslå nya innovativa tjänster, infrastruktur och utrustning som också bidrar till motståndskraften hos kritisk infrastruktur och på allmänna platser, genom att använda tekniker för krishantering, följd av utbildning för lokala utövare; genom att förbättra kapaciteten hos lokala förvaltningar i samarbete med medborgare och intressenter för att bekämpa organiserad (cyber)brottslighet.

Bland de olika områden som kan utforskas för att göra EU:s städer säkrare och mer motståndskraftiga kan sökande ta i beaktning:

 • Stärka förebyggandet och begränsningen av naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor i stadsområden genom att integrera teknik i förebyggande policyer och planer som används för att förutse miljö- och klimatutmaningar och ekonomiska risker samt tillhörande sociala förändringar och hälsoproblem.
 • Säkerställa livsmedelstrygghet i stadsområden: Ny teknik kan användas i stadsområden för att skapa innovativa sätt att samarbeta med lokala lantbrukare, i syfte att skapa hållbara och motståndskraftiga livsmedelssystem.
 • Cybersäkerhet: skapa proaktiva processer för hantering av cybersäkerhetsrisker i planer för att integrera ny teknik i städers infrastruktursystem; proaktivt hantera risker för ny teknik som används i städernas infrastruktur och tjänster. Att involvera medborgarna kräver utbildning och ökad medvetenhet med fokus på de mest utsatta.


Vill ni veta mer?

All information om utlysningen finns på EUI:s utlysningssida . Där kan ni även ta del av inspelningarna av EUI:s presentationer av utlysningen och dess teman.

Vid frågor, kontakta EUI på innovativeactions@urban-initiative.eu eller hör av er till oss på Tillväxtverket som är den svenska kontaktpunkten. Följ även gärna EUI Sveriges LinkedIn och prenumerera på vårt nyhetsbrev